قسمت پنجم خبر نویسی
آموزش خبر نویسی

قسمت پنجم خبر نویسی

1- انواع سبک های خبر نویسی 2-تفاوت سبک ها 3-ویژگی انواع سبک ها

قسمت چهارم خبر نویسی
آموزش خبر نویسی

قسمت چهارم خبر نویسی

1-عناصر خبری 2-اجزا ساختمان خبر 3-اصول و انواع لید 4-اجزای تیتر

قسمت دوم خبر نویسی
آموزش خبر نویسی

قسمت دوم خبر نویسی

1-مفاهیم اساسی خبر نویسی 2-عناصر اصلی خبر نویسی

قسمت اول خبر نویسی
آموزش خبر نویسی

قسمت اول خبر نویسی

1-قالب های اصلی رسانه 2-تعریف : خبر ، مصاحبه ، گزارش ، مقاله 3-تفاوت قالب های خبری بایک دیگر

مرور تحریریه خبر
آموزش تحریریه خبر (مرور کل مطالب)

مرور تحریریه خبر

مرور کل بخش درج خبر شامل : 1-اتخاب عنوان ، روتیر ، عنوان کوتاه و نوع خبر 2-محتوای متنی خبر 3-تهیه خلاصه خبر 4-ویراش متن خبر 5-انتخاب گروه برای محتوا 6-آپلود فایل 7- انتخاب عکس اصلی خبر 8-ویرایش تصویر 9-سئوی مطلب 10-مطالب مرتبط 11-جایگگاه مطلب 12-قفل گذاری 13-انتشار در پیامرسان 14-ارسال 15-انتشار

قسمت سوم
آموزش تحریریه خبر (انتشارخبر)

قسمت سوم

قسمت سوم خبر (انتشارخبر) شامل : 1-سئوی مطلب 2-مطالب مرتبط 3-جایگگاه مطلب 4-قفل گذاری 5-انتشار در پیامرسان 6-ارسال 7-انتشار

قسمت دوم
آموزش تحریریه خبر (آپلود فایل)

قسمت دوم

قسمت دوم درج خبر (آپلود فایل) شامل : 1-انتخاب گروه برای محتوا 2-آپلود فایل 3- انتخاب عکس اصلی خبر 4-ویرایش تصویر

قسمت اول
آموزش تحریریه خبر (درج متن خبر)

قسمت اول

قسمت اول درج خبر (درج متن خبر) شامل : 1-اتخاب عنوان ، روتیر ، عنوان کوتاه و نوع خبر 2-محتوای متنی خبر 3-تهیه خلاصه خبر 4-ویراش متن خبر