شماره تماس ها:

انتظامات: 

پشتیبانی:

دبیرخانه :  61112789 _021

دفتر هم اندیشی اساتید: 66953150_021

دفتر ادبیات و هنر: 

واحد فرهنگی:66418983 _021

واحد خواهران: 

دفتر مشاوره: 66953150_021 

معاونت آموزشی و پژوهشی: 66953149_021 

 

شماره فکس :   66482840 _021

 

ایمیل : nahad@ut.ac.ir

نشانی : تهران - خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر - نبش کوچه رهنما