دبیرخانه تمدن نوین اسلامی

لیست اخبار صفحه :1
 اولین نمایشگاه تخصصی تمدن نوین اسلامی در دانشگاه تهران افتتاح شد
در دانشگاه تهران افتتاح شد.

اولین نمایشگاه تخصصی تمدن نوین اسلامی در دانشگاه تهران افتتاح شد

اولین نمایشگاه تخصصی «تمدن نوین اسلامی» همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه و با حضور رئیس دانشگاه و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح شد.