نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما هموطنان و دانشگاهیان گرامی در هر بخش از فعالیت های و کارکنان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران ، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و فعالیت های فرهنگی یاری خواهد رساند.